Matematika Bazë

1. Bashkësitë

2012

2013

2014

2015

2. Vetitë e logaritmave

2012

2013

2014

2015

3. Veprimet me fuqi

2013

2014

2015

4. Progresioni aritmetik dhe gjeometrik

2012

2013

2014

2015

5. Bashkësi përcaktimi

2012

2013

2014

2015

6. Ekuacione, inekuacione

2012

2013

2014

2015

7. Vektorët

2012

2013

2014

2015

8. Mesatarja

2013

2014

9. Figura gjeometrike

2012

2013

2014

2015

10. Funksioni numerik

2014

2015

11. Funksionet trigonometrike

2012

2013

2014

2015

12. Drejtëza në planin kartezian

2013

2014

2015

13. Shumëfaqëshat

2012

2013

2014

2015

14. Limitet e funksioneve

2012

15. Vazhdueshmëria e funksionit

2013

2014

2015

16. Derivati i funksionit

2012

2013

2014

2015

17. Vijat e gradës së dytë

2012

2013

2014

2015

18. Integrali i pacaktuar dhe i caktuar

2012

2013

2014

2015

19. Kombinatorikë, probabilitet

2012

2013

2014

2015