Matematika Bazë 12, kapitulli 7

1) Integrali i caktuar i funksionit

2) Veti të integralit të caktuar

3) Njehsimi i sipërfaqeve të figurave plane (1)

4) Njehsimi i sipërfaqeve të figurave plane (2)