Matematika Bazë 12, kapitulli 5

1) Ekuacioni i hiperbolës

2) Jashtëqëndërsia e hiperbolës

3) Rrezet vatrore dhe vijat drejtuese të hiperbolës

4) Kushti i tangencës së drejtëzës me hiperbolën

5) Ekuacioni i tangentes në një pikë të hiperbolës

6) Parabola simetrike në lidhje me boshtin e abshisave

7) Parabola simetrike në lidhje me boshtin e ordinatave

8) Kushti i tangencës së drejtëzës me parabolën