Matematika Bazë 12, kapitulli 3

1) Teorema e Lagranzhit

2) Studimi i monotonisë së funksionit

3) Teorema Ferma. Studimi i monotonisë

4) Ekstremumet e funksionit

5) Vlera më e madhe (vogël) e funksionit të vazhdueshëm

6) Përkulshmëria dhe pikat e infleksionit të grafikut të funksionit

7) Variacioni dhe grafiku i funksionit y=ax³+bx²+cx+d