Matematika Bazë 12, kapitulli 2

1) Probleme që sjellin në kuptimin e derivatit

2) Përkufizimi i derivatit të një funksioni

3) Derivatet e funksioneve të thjeshtë

4) Vazhdueshmëria e funksionit që ka derivat

5) Rregullat e derivimit

6) Regullat e derivimit 2 (Derivati i raportit)

7) Ushtrime për përsëritje

8) Tangentja në një pikë të grafikut të funksionit

9) Ushtrime për përsëritje

10) Derivatet e funksioneve të tjerë

11) Derivati i rendit të dytë

12) Derivati i funksionit të përbërë

13) Ushtrime përmbledhëse të kapitullit