Matematika Bazë 12, kapitulli 1

Përkufizimi i funksionit të vazhdueshëm

Veprime me funksionet e vazhdueshme

Vazhdueshmëria e funksioneve të zakonshme