Matematika Bazë 11, kapitulli 4

1) Aksioma mbi drejtëzat dhe planet në hapësirë

2) Pozicioni reciprok i dy drejtëzave në hapësirë

3) Drejtëza pingule dhe e pjerrët me planin

4) Teorema e tri pinguleve

5) Drejtëza paralele me planin