Matematika Bazë 11, kapitulli 3

1) Funksionet trigonometrikë

2) Harqet trigonometrikë

3) Reduktimi i funksioneve sin(x), cos(x) dhe veti të tyre

4) Variacioni i funksioneve sin(x), cos(x), tg(x), cotg(x)

5) Ekuacione trigonometrike elementare

6) Zgjidhje e 10 ekuacioneve trigonometrike

7) Formulat e sinusit, kosinusit dhe tangentit të shumës dhe diferencës së dy këndeve

8) Formulat e dyfishit te këndit

9) Shuma dhe diferenca e dy sinuseve dhe dy kosinuseve, e shprehur me anë të prodhimit