Matematika Bazë 11, kapitulli 2

1) Funksioni numerik

2) Grafiku dhe monotonia e funksionit numerik

3) Funksionet e dhënë me formula të ndryshme në pjesë të ndryshme të bashkësisë së përcaktimit

4) Vlera më e madhe (e vogël) e funksionit numerik

5) Krahasimi i funksioneve

6) Veprimet me funksionet numerikë. Kufizueshmëria

7) Çiftësia e funksionit dhe periodiciteti

8) Variacioni i funksionit numerik

9) Ndërtimi i funksioneve të tjerë, duke u nisur nga grafiku i funksionit f

10) Përbërja e funksioneve numerikë