Matematika Bazë 11, Progresionet

1) Progresioni aritmetik. Formula e kufizës së përgjithshme të tij

2) Shuma e n-kufizave të para të progresionit aritmetik

3) Progresioni gjeometrik. Formula për kufizën e përgjithshme të tij

4) Shuma e n-kufizave të fillimit të progresionit gjeometrik